Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vzhledem k ochraně Vašich osobních údajů Vás v následujícím dokumentu informujeme, jaké osobní údaje, jež nám svěřujete, zpracováváme, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází. Dále, jakým způsobem Vaše osobní údaje ochraňujeme, komu jsou Vaše osobní údaje předávány a v neposlední řadě, jaké máte v souvislosti s tímto zpracováním práva a možné způsoby kontaktovat nás.

Níže Vám představujeme zásady, které představují základní pravidla, jimiž se společnost FairWork CZ  spol. s.r.o., Sládkova 219, 338 08 Zbiroh, zapsaná u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 34644 (dále i „společnost FairWork“), řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými se rozumí:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017.
 3. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“).

Zásady společnosti jsou aplikovány na všechny osoby, které navštíví webové stránky společnosti FairWork, wwww.fairwork.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Společnost FairWork CZ s.r.o. je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Kdo jsme a co děláme

Jsme Agentura práce, která je oprávněná na základě rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ze dne 21.08.2017, č.j.: UPCR-2017/56180/9, ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1, písm. b) (tj. zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce u uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení) z.č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákon o zaměstnanosti, a na základě rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ze dne 08.08.2017, č.j.: UPCR-2017/56181/8, ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1, písm. a) (tj. vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly), písm. c) (tj. poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí) zákona o zaměstnanosti.

Co v zásadách najdete:

 1. co jsou to osobní údaje
 2. kategorie osobních údajů, které o Vás:
  1. shromažďujeme a zpracováváme,
  2. jak je využíváme, tedy za jakým účelem je shromažďujeme
  3. jak zpracováváme a chráníme,
  4. jak dlouho je uchováváme,
  5. s kým je sdílíme,
  6. kam je předáváme
 3. jaká jsou Vaše práva v souvislosti poskytnutím Vašich osobních údajů a jak svá práva můžete uplatnit
 4. jakým způsobem nás můžete kontaktovat v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí a s tím souvisejících změn.

Zásady společnosti FairWork CZ s.r.o. o zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi:

ad1) Co jsou to osobní údaje:

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

ad2) Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme:
 1. osob, kterým pomáháme s hledáním zaměstnání
 2. uživatelů, kteří jsou našimi obchodními partnery, i potencionálními, jejich pověřených zástupců, tedy fyzických osob
 3. našich kmenových agenturních zaměstnanců, které dočasně přidělujeme k výkonu práce k uživatelům – našim klientům
 4. dodavatelů (fyzických osob), se kterými spolupracujeme při plnění zakázek pro naše klienty,
 5. osob, které s námi komunikují přes náš web a sociální sítě, a jejich osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám
 6. osob, které nám doporučují osoby, jež mají zájem o zprostředkování zaměstnání.

 

Obecně řečeno se jedná o zpracovávání osobních údajů, které jsou nezbytné pro výkon naší činnosti, tedy při poptávání uchazečů na volné pracovní pozice, v procesu náboru. V rámci předvyplněných formulářů se jedná o povinné údaje, kterými jsou údaje sloužící k základní identifikaci osoby. Ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, které nám zasílají na e-mail či zasílají odkaz na jejich weby či sociální sítě, aniž bychom všechny údaje výslovně vyžadovali. Jedná se tedy o osobní údaje, které nejsme schopni vyjmenovat, a které jsou uživateli veřejně sdělovány prostřednictvím digitálních technologií.

Osobní údaje, které sami společnosti FairWork sdělíte

Jedná se o osobní údaje, které:

 • uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři,
 • sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení.
 • můžete poskytnout také při soutěžích, vložením recenze produktu či služby, zasláním obecného dotazu, a jiných obdobných akcích.

Jsou to především údaje:

 • jméno, příjmení,e-mailovou adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa, apod.specifikace Vaší kvalifikace a profese.

Dále se může jednat o údaje:

 • datum narození, fotografie, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.

Při prvním kontaktu s uchazečem nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k účelu zprostředkování zaměstnání (procesu náboru) nejsou zapotřebí (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

Znění souhlasu, který nám poskytujete:

Společnost bude zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.

Jak osobní údaje využíváme, tedy za jakým účelem je shromažďujeme a zpracováváme:
 • poskytnutí služby či informace, o kterou jste projevili zájem
 • v případě, že jste stávající návštěvník také k poskytnutí informací o jiných službách či aktualizovaných informacích, v případě, že jste k tomu udělili společnosti FairWork výslovný souhlas
 • posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici a zprostředkování zaměstnání.
Účel zpracování osobních údajů:
 • zajištění řádného a návštěvníkovi přívětivého chodu Webových stránek. Jedná se o údaje typu:
  • adresa internetovém protokolu (IP adresa), pomocí které se připojujete počítačem k internetu. Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na Webové stránky přistupujete (včetně data a času), nabídky práce, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či jakým způsobem Webovou stránku opouštíte.
    
   Výše uvedené údaje využíváme ke správě a vylepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Osobní údaje nám mohou pomoci pro zlepšování optimalizace účinnosti reklamy a k efektivnějšímu zacílení inzerce.

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách, tedy zprostředkování zaměstnání či přidělení v souladu s platnou legislativou dle zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, §14, a to vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny, a návštěvník webu (uchazeč o zaměstnání, uživatel, obchodní partner, apod.) je o tomto účelu vždy transparentně informován.

V případě zprostředkování zaměstnání, nejsme v pozici správce osobních údajů. V tomto případě je správcem osobních údajů zaměstnavatel, pro kterého volnou pracovní pozici poptáváme; FairWork CZ je v pozici zpracovatele osobních údajů.

Pokud uchazeč nebude vhodným kandidátem na danou pracovní pozici a neposkytne nám souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (tedy přihlášení se k výběrovému řízení), jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána a papírové podoby dokumentů skartovány.

Pokud uchazeč poskytne společnosti FairWork CZ souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, je FairWork CZ současně v pozici správce těchto údajů, i v pozici zpracovatele pro klienta. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Uchazeči i obchodní partneři/uživatelé berou na vědomí, že obchodní partner/uživatel není oprávněn předávat osobní údaje uchazečů jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uchazeči nejsou transparentně informováni. Je-li klientem v případě zprostředkování zaměstnání  personální agentura předává osobní údaje uchazečů svým obchodním partnerům/uživatelům – zaměstnavatelům a uchazeči jsou o tomto skutku informováni v poučení o ochraně osobních údajů.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

FairWork CZ přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou, zajišťujeme maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji uchazečů o zaměstnání přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme, další zpracovatelé a s kým Vaše údaje sdílíme, kam je předáváme

Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti FairWork CZ či zaměstnancům koncovým uživatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Žádný ze zpracovatelů není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
 3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených Společností;
 4. správci Webových stránek;

V případě spolupráce se subjekty sídlící mimo Evropskou unii budeme mít/ máme uzavřené smlouvy a tito dodavatelé se zavázali pravidelně předané osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od FairWork CZ do zemí mimo EU nedochází.

Na vyžádání je společnost FairWork CZ povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, u cizinců Oboru asylové a migrační politiky, apod.), v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

ad 3) Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů a jak svá práva můžete uplatnit   

Každý uchazeč o zaměstnání má následující práva:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů je uživatel vždy transparentně informován, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme uchazečům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na brno@fairwork.cz), popřípadě komu jsme zprostředkovaně osobní údaje poskytly, a to vždy pouze se souhlasem subjektu údajů.

Subjekt má právo získat Osobní údaje, které Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě.

Právo na opravu

Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Žádost je možné zaslat e-mailem na brno@fairwork.cz.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Subjekt údajů má právo požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod (včetně odvolání souhlasu), případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.  Smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat e-mailem na brno@fairwork.cz), jestliže:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo na ochranu soukromí

Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že společnost FairWork CZ provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo, aby osobní údaje byly předány jinému správci.

Právo na ochranu údajů o právo být informován o porušení zabezpečení (jejich integritu a důvěrnost)

Subjekt údajů bere na vědomí, že správce přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě, že shledal nesrovnalosti v nakládání s jeho osobními údaji.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou malé datové soubory („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a umožňují zapamatovat si specifické informace týkající se používaného zařízení. Při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč a přizpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Společnost FairWork CZ využívá následujících druhů Cookies:

 1. Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;
 2. technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh při vyplňování formulářů a  uložení registračních údajů;
 3. reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům; mj. využívané pro reklamní a statistické účely a pro účely přizpůsobení našich webových stránek Vašim individuálním potřebám.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby se Cookies automaticky ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018.